Algemene voorwaarden Yoga

Algemene voorwaarden Yoga

Toepasselijkheid

Na het ondertekenen van de opdrachtbevestiging ga je akkoord met deze algemene voorwaarden en de geldende (huis)regels voor de desbetreffende locatie.

Deelname en betaling

De kleine Yogi’ voert de opdracht uit zoals die is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

De groep die deelneemt aan de les, workshop of training bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

De kleine Yogi’ zorgt voor de yogamatjes en de muziek als die nodig zijn voor de uitvoering van de opdracht.

De opdrachtgever stelt voor de uitvoering van de opdracht een ruimte beschikbaar die voldoet aan de volgende eisen:

  • De ruimte is groot genoeg voor het aantal cursisten dat deelneemt aan de les, workshop of training (minimaal 40 m2 voor 10 cursisten).
  • De ruimte is schoon en voldoende verwarmd.
  • De ruimte heeft voldoende daglicht en kan worden geventileerd.
  • De ruimte heeft een beschikbaar stopcontact voor de muziekinstallatie.
  • In de ruimte kunnen de yogalessen, workshops of trainingen onverstoord worden gegeven.

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht bijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen de partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Indien de yogadocent verhinderd is les of training te geven, zorgt ‘De kleine Yogi’ ervoor dat de opdrachtgever tijdig van tevoren hierover wordt geïnformeerd.

Bij onverwacht uitvallen van een les, workshop of training door noodomstandigheden op de dag zelf (zoals o.a. ziekte) meldt ‘De kleine Yogi’ dit d.m.v. een mail, een sms of een telefoontje aan de opdrachtgever.

Bij uitval van de les, workshop of training door bovenstaande omstandigheden, wordt de mogelijkheid geboden om de les, workshop of training op een ander moment te geven.

Op Nationale feestdagen en in vakanties worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangeven.

Eigen risico en aansprakelijkheid

Deelname aan de yogalessen, workshops of trainingen geschiedt op eigen risico. De deelnemer is zich er van bewust dat het beoefenen van lichamelijke activiteiten risico’s met zich meebrengt. De Kleine Yogi kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer.

Yoga vervangt niet de reguliere geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle ondersteuning bieden.

De deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de docent voor aanvang van de yogales.

Bij opgave van bepaalde medische redenen kan de docent overwegen de deelnemer te weigeren voor deelname van de lessen. De weigering kan gebaseerd zijn op o.a. de invloed op de veiligheid van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van de deelnemer door De Kleine Yogi. Dit gebeurt in goed overleg met de deelnemer.

De Kleine Yogi is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer c.q ouder/verzorger.

Deelnemers (en ouders/verzorgers) dienen zich te houden aan de huisregels geldend in het gebouw waar de lessen plaatsvinden.

Op deze overeenkomst tussen de deelnemer en De Kleine Yogi is Nederlands recht van toepassing